แนะนำชุมนุมวิชาการ

ประวัติของชุมนุม

       ชุมนุมวิชาการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มีอุดมการณ์ในการกระจายความรู้สู่สังคมจึงได้รวมตัวกันจัดโครงการ ออกไปสอนหนังสือให้กับนักเรียนตามจังหวัดต่างๆ เพื่อที่จะให้น้องๆได้มีความพร้อมในการเรียนการสอบ ได้รับการติวในระดับที่ดี และประหยัดค่าใช้จ่ายจากการติวตามสถาบันกวดวิชาต่างๆ ปัจจุบันชุมนุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการขึ้นมากมายให้กับน้องๆ ม.ปลาย และ นิสิตในคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งมีโครงการหลักๆปีละ 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการวิศวสัญจร (Engineering On Tour)
       เป็นโครงการที่ทางชุมนุมออกไปจัดสอนหนังสือให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามจังหวัดต่างๆ ถึงที่ ในช่วงปิดเทอมเล็กของปีการศึกษานั้นๆ (เดือนตุลาคมของทุกปี) โดยจัดสอนใน 3 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ เคมี ครอบคลุมเนื้อหา ม.ปลาย ทั้งหมดใน 3 รายวิขานั้นรวมทั้งได้ฝึกทำข้อสอบแบบจำเวลาอีกด้วย ซึ่งได้จัดสัญจรขึ้นแล้วทั้งสิ้น 20 โครงการ โดยสถานที่ที่ใช้ในการจัดโครงการมีดังต่อไปนี้
*On Tour ครั้งแรก ปี36 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกำแพงแสน
- On Tour 6 โรงเรียนบุญวัฒนา จ. นครราชสีมา
- On Tour 7 โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด
- On Tour 8 โรงเรียนสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี
- On Tour 9 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ. นครราชสีมา
- On Tour 10 โรงเรียนสายธรรมแสงจันทร์ จ. ราชบุรี
- On Tour 11 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ. ระยอง
- On Tour 12 โรงเรียนหัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
- On Tour 14 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ. จันทบุรี
- On Tour 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
- On Tour 16 โรงเรียนศรีนคร จ. สุโขทัย
- On Tour 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
- On Tour 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
- On Tour 19 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์
- On Tour 20 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ. จันทบุรี
- On Tour 21 โรงเรียนศรีนคร จ. สุโขทัย
- On Tour 22 โรงเรียนนิคมวิทยา จ.ระยอง (5 - 11 มกราคม 2558)
- On Tour 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง จ.ระยอง (4-11 มกราคม 2559)

 

2) โครงการวิศวบริการ (Engineering Service)
       เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศสมัครเข้ามาติวกับทางชุมนุม โดยเปิดสอนใน 3 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ เคมี ซึ่งจัดสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของทุกๆปี ระยะเวลาในโครงการประมาณ 17 วัน จะมีติวเนื้อหา ในทั้ง 3 รายวิชา มีช่วงเวลาให้เข้าพบสอบถามโจทย์และข้อสงสัย มีกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมคลายเคลียด มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอ่านหนังสือ และการเตรียมความพร้อมในการสอบ
       ทุกๆ 4 วันจะมี การทดสอบรวมทั้ง 3 วิชา แบบจับเวลา เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานการณ์ในห้องสอบ ผลการสอบพร้อมเฉลยจะประกาศในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่สอบ ผู้สอนเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสมาชิกชุมนุมที่มีการเตรียมการสอนอย่างดี และมีพี่ๆ ขุมนุมที่จบการศึกษาแล้ว กลับมาเยี่ยมชมโครงการและค่อยให้คำปรึกษาอยู่เสมอ
ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ
       - เปิดโอกาสใหน้องๆ ได้รับการติวในระดับที่ดี และประหยัดค่าใช้จ่ายในการติวในสถาบันกวดวิชา
       - เพื่อกระตุ้นให้น้องๆ ได้เตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
       - เพื่องสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องๆ ในโครงการจากทั่วประเทศ
       - เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการเรียนการสอบ
       - เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ และมหาวิทยาลัย
โครงการต่อไป >> "วิศวะบริการครั้งที่ 27"

3) โครงการพี่สอนน้อง 
       เป็นการจัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาคต้นให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อเป็นแนวทางและเป็นการปรับตัวในการสอบระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดตัวใน 2 รายวิชา ได้แก่
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mathematics I)
- ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)
โดยจัดโครงการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 เพลงประจำชุมนุม

ความประทับใจ


ชอบ มาก ค่ะ "ขอขอบคุณพี่ๆชุมนุมวิชาการมากค่ะ ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกับน้องๆ ตลอดโครงการเลยค่ะ..."


สุด ยอด เลย "พี่ๆชุมนุมวิชาการทุกคน ใจดี เฮฮา แล้วก็เก่งมากๆเลยด้วยค่ะ อยากให้พี่ๆจัดโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปค่ะ..."


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ